Regulamin

1. Informacje ogólne


1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień i zakupów przez stronę internetową BiuroweLove dostępnej pod adresem www.biurowelove.pl 
2. Sklep internetowy biuroweLove.pl,  prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
VECTOR Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bielskiej 29, 40-749 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000047802, NIP 634-000-60-74, REGON 671809081 zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów  biurowych, szkolnych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń biurowych oraz artykułów spożywczych i chemicznych za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.
4. Zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego.
5. Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy:
a) Sprzedający- P.H.U. VECTOR Sp. z o.o.
b) Kupujący - osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
5. Umowa, zawarta między Kupującym a sklepem internetowym „BiuroweLove”, ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji danego zamówienia. Miejscem realizacji świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.
6. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Kupującym umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących konsumentami
7. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski
8. Zamówienie w Sklepie składa się poprzez stronę internetową korzystając z zarejestrowanego konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.
a) Warunkiem złożenie zamówienia bez rejestracji jest wypełnienie wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
b) Rejestracji konta Kupujący można dokonać w dowolnym momencie. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. Procedura rejestracyjna zostanie zakończenia w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia aktywacji konta (aktywny link w wiadomości e-mail). W czasie rejestracji Kupujący proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem.
9. Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerami telefonu 32 356 30 00, 32 356 30 81, oraz mailowo pod adresem: shop@biurowelove.pl

2. Zamówienia

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.biurowelove.pl, dokonać wyboru towaru. Następnie w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, dokonać odpowiednich wyborów dot. poszczególnych etapów zamówienia
2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on drogą e-mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, wiadomość zawierająca informacje dot. wybranego produktu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, przybliżonego czasu realizacji zamówienia. Informacje dot. zamówienia dostępne są również na koncie Kupującego, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.
5. Po weryfikacji złożonego zamówienia, Kupujący otrzymuje, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości np. w takich w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, gdyż powyższe dane są niezbędne do realizacji zamówienia
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w części lub w całości, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu takiej przyczyny.
8. Złożone przez Kupującego zamówienie, może zostać anulowane. Anulacja może nastąpić do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. W przypadku Kupujących nie będących konsumentami anulowanie zamówienia po potwierdzeniu jego realizacji przez Sprzedającego może wiązać się z obciążeniem Kupującego kosztami, jakie Sprzedawca poniósł do tego momentu.
10. W przypadku konsumentów w przypadku odstąpienia od umowy zastosowanie mają postanowienia  ustawy z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r. poz. 827)

3. Ceny towarów


1. Ceny podane w ofercie wyrażone są w PLN i nie obejmują kosztów dostawy. Każda towar na swojej kartotece posiada określoną cenę
2. Cena podana przy każdym produkcie zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Jednak uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie nowych cen sprzedaży.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie biurowelove.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze towaru.

4. Formy płatności

1. Kupujący może wybrać, w trakcie składania zamówienia, jedną z następujących form płatności za produkty zamówione z dostawą na terytorium Polski:
a) Płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia następuje, po złożeniu zamówienia, a Kupujący dokonuje płatności za towar i dostawę u kuriera lub w siedzibie zamawiającego w przypadku wybrania opcji dostawy odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego

b) Płatność online - wpłata na konto za pośrednictwem transakcji elektronicznej, za pomocą udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej serwisu płatniczego 

c) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d) Wpłata na konto Sprzedającego – Kupujący dokonuje zapłaty za produkt i dostawę na podane przez Sprzedającego konto bankowe.

e) Płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


2. Otrzymanie przez Sprzedającego wpłaty jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia.
3. Wpłaty należy dokonywać na konto: 

P.H.U Vector Sp. z o.o.
40-749 Katowice
ul. Bielska 29
92 1050 1214 1000 0024 1239 3593

5. Dostawa i odbiór


1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamówienia są przekazywane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia, a zamówienia złożone w dni wolne od pracy są przekazywane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
3. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia, Dostawa zakupionych towarów następuje na adres  wskazany przez Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej niezwłocznie, nie później  niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy
4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony w dacie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.
5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej do Kupującego przez kuriera, zaleca się aby Kupujący dokładnie sprawdził w obecności kuriera zawartość paczki oraz stan jej opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący w obecności kuriera winien sporządzić protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez kuriera oraz Kupującego.


6. Reklamacje


1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zamówionego towaru Klientowi.
4. Towary sprzedawane przez biurowelove.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji określone są w Karcie gwarancyjnej, o ile takowa zostanie załączona do towaru przez Producenta
5. Sklep internetowy biurowelove.pl ma prawny obowiązek dostarczania towarów bez wad.
6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez pobranie formularza reklamacyjnego dostępnego w sekcji „POMOC”, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem.
7 .Reklamowany towar należy odesłać przesyłka rejestrowaną (list polecony, paczka, przesyłka kurierska) pod adres: P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. 40-749 Katowice, ul. Bielska 29 z dopiskiem „REKLAMACJA BIUROWELOVE”
8. Zaleca się dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport towaru. Dopuszczalne jest również przesłanie towaru w opakowaniu zastępczym, jednak powinien on w odpowiednim stopniu zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami podczas transportu.
9. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.
10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania transportowego lub mechanicznych uszkodzeń towaru, które mogły powstać w transporcie, reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia przez Kupującego w obecności kuriera protokołu potwierdzającego okoliczność otrzymania przesyłki naruszonej lub zawierającej mechanicznie uszkodzony towar.
11. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.


7. Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem  ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać  w formie pisemnej na adres P.H.U. VECTOR Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29 bądź drogą e-mailową na adres shop@biurowelove.pl
3. Sprzedający przesyła niezwłocznie potwierdzenie odbioru oświadczenia na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy.
4. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem:
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,
- dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli  ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Zwrot należy dokonać na adres: P.H.U. VECTOR Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29
 6. 
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


8. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych osób składających zamówienie i dokonujących zakupów w sklepie internetowym biurowelove.pl jest P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. , z siedziba przy ul. Bielskiej 29 w Katowicach
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to element wymagany do skutecznego złożenia zamówienia i dokonania zakupów w sklepie internetowym. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby składające zamówienie i dokonujące zakupów w naszym sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych (Newsletter) dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osoby składającej zamówienie i dokonującej zakupów w sklepie. W przypadku wyrażenia woli przez Kupującego na subskrypcję „newslettera”, Kupujący wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Kupującego o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez ponowne wypełnienie opcji „newslettera”
3. Dane osobowe Klientów przekazywane są firmie kurierskiej w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do zrealizowania dostawy zamówionych towarów.
4. Dane osobowe Klientów korzystających z płatności online przekazywane są spółce świadczącej usługi płatnicze, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.
5. Wszelkie materiały reklamowe, promocyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do Klientów sklepu jedynie za ich wyraźną zgodą. W każdym czasie Klient może anulować swoją zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów.
6. Klient ma prawo żądać w każdym czasie informacji o treści przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto ma również prawo do zmiany treści tych danych, sprostowania omyłek, uaktualniania tych danych oraz prawo do żądania usunięcia ich z naszej bazy. W tych celach Klient proszony jest o kontakt z Obsługa Sklepu biurowelove.pl

9. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.03.2018r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego Regulaminu. Informacja
o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować
z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Kupujących i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Kupujących będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy polskie, chyba że inną właściwość wskazują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Imię i nazwisko _____________________________________________________________

 

Adres e-mail używany w BiuroweLove ___________________________________________

 

Numer telefonu ______________________________________________________________

 

Numer zamówienia ___________________________________________________________

 

Data zakupu _________________________________________________________________

 

 

ZAWRACANE POZYCJE

 

Lp. Nazwa (model, kolor, rozmiar), Ilość , przyczyna zwrotu

 

1.__________________________________________________________________________

 

2.__________________________________________________________________________

 

3. _________________________________________________________________________

 

4. _________________________________________________________________________

 

 

ZWROT NALEŻNOŚCI na konto:

*numer konta________________________________________________________________

imię i nazwisko______________________________________________________________

*na adres:

ulica _______________________________________________________________________

nr. domu_____________ nr.mieszkania___________________________________________

kod pocztowy _________ miasto________________________________________________

dodatkowe uwagi_____________________________________________________________

                                              

 

_____________________________________________
                                    (miejscowość, data, podpis)  

 

niepotrzebne skreślić

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

REKLAMACJA

Imię i nazwisko ___________________________________________________________________

 

Adres e-mail używany w BiuroweLove ________________________________________________

 

Numer telefonu ___________________________________________________________________

 

Numer zamówienia ________________________________________________________________

 

Data zakupu ______________________________________________________________________

 

Reklamowany produkt ______________________________________________________________

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI:

 

  1. Reklamacja powinna być złożona na piśmie poprzez poprawnie wypełniony formularz reklamacji wysłany wraz z produktem na adres: P.H.U. VECTOR Sp. z o.o., kod: 40-749 Katowice, ul. Bielska 29
  2. Reklamowany towar należy odesłać przesyłka rejestrowaną (list polecony, paczka, przesyłka kurierska) pod adres: P.H.U. VECTOR Sp. z o.o. 40-749 Katowice, ul. Bielska 29 z dopiskiem „REKLAMACJA BIUROWELOVE”
  3. Zaleca się dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest również przesłanie towaru w opakowaniu zastępczym, jednak powinien on w odpowiednim stopniu zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami podczas transportu.
  4. Nie odpowiadamy za wady powstałe w trakcie transportu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia towar podczas wysyłki.
  5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

 

_____________________________________________

(miejscowość, data, podpis)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium